Beleidsplan

Beleidsplan 2018 – 2021

Stichting OXO Sociale Activering is op 2 november 2017 opgericht om mensen met een verstandelijke beperking en andere sociaal zwakkeren een innovatieve dagbesteding/werkplek te kunnen bieden.

KVK 70000565 / RSIN 858098404

1. Inleiding

De Stichting OXO Sociale Activering is een jonge organisatie die is opgericht om een antwoord te bieden op de vraag naar begeleide activiteiten voor kwetsbare mensen.

De Stichting zal zich de komende drie jaar verder gaan profileren en zal op de locatie van Hunebedcity in Borger haar doelstelling proberen te bereiken:

  • Het bieden van begeleide dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Mensen structuur bieden die tot de kwetsbaren in onze samenleving worden gerekend.

Hunebedcity zal een dag attractie worden die zowel voor toeristen als inwoners van Borger een ontmoetingsplek zal worden. Er komt een speelgrot voor kinderen met daarbij een lunchroom met winkelhoekjes omheen. Dit alles met een knipoog naar de geschiedenis van Borger.

Werkzaamheden die ter plaatse door de bijzondere medewerkers kunnen worden uitgevoerd zijn onder andere:

  • het meehelpen in het productieproces van streekgebonden producten.
  • het assisteren bij verkoopactiviteiten in de kleinschalige winkelhoekjes.
  • het meehelpen bij toezicht houden op kinderen in de speelgrot.
  • ondersteuning bieden bij lichte horeca activiteiten.

Voor de begeleiding wordt in deze beleidsperiode een vrijwilligersorganisatie uitgerold.

De activiteiten worden verricht in een daartoe in te richten pand in het centrum van Borger. Hunebedcity is bedoeld voor de inwoners van het dorp maar ook voor de toeristen. Er staat de Stichting een actieve beleidsperiode voor ogen, waar een 50-tal mensen een vorm van begeleiding kunnen krijgen. Dit zal via een (geleidelijk) groeimodel plaatsvinden.

1.1 Missie

Sinds 10 jaar zijn de oprichters van de Stichting werkzaam in deze branche. Zij respecteren ieders beperking en proberen talenten verder te ontwikkelen. In de winkel “Lekker Hip” vinden reeds 6 jaar activiteiten plaats die passen binnen de doelstelling van de Stichting.

In 2016 heeft de Gemeente Borger-Odoorn gevraagd een plan op te stellen dat zou kunnen leiden tot een gestructureerde activiteit in het voormalige Gemeentehuis. Een mooie missie om het aantal mensen dat kan worden geholpen aan werk, aanzienlijk uit te breiden.

1.2 Doelstelling

De ontwikkeling en ondersteuning van innovatieve vormen van dagbesteding en activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en overige kwetsbare mensen. Dit om vereenzaming te voorkomen en participatie in de maatschappij te bevorderen. Hierbij is geen winstoogmerk aanwezig en er zal conform de ANBI voorwaarden worden gewerkt.

1.3 Strategie

De doelgroep bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door het koppelen van vrijwilligers aan de cliënten zullen deze een zinvolle dagbesteding gaan ervaren. De inwoners van Borger en de toeristen zullen door de cliënten worden voorzien van kleinschalige horecaproducten en streekproducten. Dit kan zowel binnen als op het aanpalende terras.

Vrijwilligers vormen de hoeksteen tot het welslagen en zullen daarom intern worden opgeleid en begeleid.

2. Huidige situatie

Lekker Hip heeft haar bestaansrecht inmiddels bewezen in haar 6-jarig bestaan. Een 10-tal cliënten heeft inmiddels in het reguliere arbeidsproces een plek veroverd en zijn niet meer afhankelijk van sociale voorzieningen.

2.1 Werkzaamheden van de stichting

Vrijwilligers benaderen om zich in te zetten om deze kwetsbare doelgroep te helpen met integreren in onze maatschappij. Daarbij is werk als dagbesteding heel belangrijk. Dit biedt structuur en geeft voldoening en levert ook sociale contacten op.

Het project Hunebedcity wordt helemaal ingericht om deze mensen op te vangen en een zinvolle dagbesteding te bieden. Er worden werkzaamheden georganiseerd die passen bij deze doelgroep. Denk aan oppassen op spelende kinderen, toilet onderhouden en horeca werkzaamheden. In alle onderdelen van Hunebedcity kunnen mensen met een arbeidsbeperking een werkplek vinden.

3. Organisatiestructuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter Hans van Bruggen, secretaris Thera Oosterhof, penningmeester Wilma Hoedeman. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Ook het bestuur werkt zonder beloning als vrijwilliger.

4. Financiering en schenkingsbudget

Voor de komende drie jaar zal Hunebedcity het primaire bestedingsdoel zijn. De verwachting is dat dit jaren zal duren voor het helemaal staat omdat het een groot project is. Diverse fondsen zullen worden aangeschreven voor financiële hulp.

5. Vermogensbeheer

De stichting kan haar vermogen alleen besteden aan de doelen zoals benoemd in de statuten. Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgemaakt, binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.