Beleidsplan

Beleidsplan Stichting OXO Sociale Activering (2023-2026)

Stichting OXO Sociale Activering is op 2 november 2017 opgericht om mensen met een verstandelijke beperking en andere sociaal zwakkeren een innovatieve dagbesteding/participatie te kunnen bieden.

Brinkstraat 10, 9531 JM Borger
info@hunebedcity.nl

KVK 70000565 / RSIN 858098404

1. Inleiding

De Stichting OXO Sociale Activering is een jonge organisatie die is opgericht om een antwoord te bieden op de vraag naar begeleide activiteiten voor kwetsbare mensen.
De Stichting zal zich de komende drie jaar verder gaan profileren en zal o.a. op de locatie van Hunebedcity in Borger haar doelstelling proberen te bereiken:

  • Het bieden van begeleide dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Mensen structuur bieden die tot de kwetsbaren in onze samenleving worden gerekend.
  • Participatie in de samenleving bewerkstelligen.

Hunebedcity in het centrum van Borger is een dagattractie die zowel voor toeristen als inwoners van Borger een ontmoetingsplek is. Er is een speelgrot voor kinderen met daarbij een lunchroom en een overdekt winkeldorpje met een centrale kassa. Dit alles met een knipoog naar de geschiedenis van Borger.

Werkzaamheden die ter plaatse door de bijzondere medewerkers worden uitgevoerd zijn onder andere:

  • het meehelpen in het productieproces van streekgebonden producten.
  • het assisteren bij verkoopactiviteiten in de kleinschalige winkeltjes.
  • het meehelpen bij toezicht houden op kinderen in de speelgrot.
  • ondersteuning bieden bij lichte horeca activiteiten.

Voor de begeleiding is een vrijwilligersorganisatie actief, ondersteund door zorgstichting OXO Dagbesteding.

2. Missie / Visie

Sinds 2011 zijn de oprichters van de Stichting werkzaam in deze branche. Zij respecteren ieders beperking en proberen persoonlijke talenten verder te ontwikkelen. In de winkel Lekker Hip werd vanaf 2012 de basis gelegd met 6 werkplekken voor kwetsbare mensen. Dit aantal uitbreiden is hun missie.
In 2016 vroeg de Gemeente Borger-Odoorn een plan op te stellen dat zou kunnen leiden tot een gestructureerde activiteit in het voormalige Gemeentehuis. Een mooie missie om het aantal mensen dat kon worden geholpen aan werk, aanzienlijk uit te breiden. In 2023 zijn er bijna 40 mensen met een beperking aan het werk in Hunebedcity. En ook buiten de muren van Hunebedcity groeien de activiteiten. Een belangrijk speerpunt vanuit de organisatie is dat wordt gekeken naar de individu en niet naar de beperking.

“Wij zoeken geen mensen voor ons werk, wij creëren werk voor onze mensen.’ is de visie.

3. Doelstelling en strategie

Doelstelling

De ontwikkeling en ondersteuning van innovatieve vormen van dagbesteding en activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en overige kwetsbare mensen. Dit om vereenzaming te voorkomen en participatie in de maatschappij te bevorderen. Hierbij is geen winstoogmerk aanwezig en er zal conform de ANBI voorwaarden worden gewerkt.

Strategie

Mogelijkheden scheppen om kwetsbare mensen een fijne dagbesteding te kunnen. De werkplek is daarbij heel belangrijk. Van een slooppand een volwaardige prettige werkomgeving maken vergt veel inspanning.
Vrijwilligers vormen de basis tot het welslagen en zullen daarom intern goed worden opgeleid en begeleid. Zij kunnen ten alle tijden rekenen op professionele hulp van gediplomeerde collega’s.

Er wordt gewerkt met een aanname beleid voor vrijwilligers en een VOG is verplicht.

4. Huidige situatie

De organisatie heeft haar bestaansrecht inmiddels wel bewezen. Tientallen cliënten hebben in het reguliere arbeidsproces een plek veroverd en zijn niet meer afhankelijk van sociale voorzieningen.

Er zijn veel mensen die op dit moment tussen het bekende “wal en schip” vallen. Deze mensen zijn soms te goed voor gebruikelijke dagbesteding, maar redden het nog niet in het reguliere werk. Het betreft vaak jonge mensen die net van school komen. Bij Hunebedcity kunnen deze jongeren worden begeleid in de overgang van school naar werk, waardoor iedereen op zijn of haar eigen tempo de nodige werkervaring opdoet en zich zo de werkvaardigheden aanleert.

5. Werkzaamheden van de stichting

Vrijwilligers benaderen om zich in te zetten om deze kwetsbare doelgroep te helpen met integreren in onze maatschappij. Daarbij is werk als dagbesteding heel belangrijk. Dit biedt structuur en geeft voldoening en levert ook sociale contacten op.

Het project Hunebedcity is helemaal ingericht om deze mensen op te vangen en een zinvolle arbeidsmatige dagbesteding te bieden. Er worden werkzaamheden georganiseerd die passen bij deze doelgroep. Denk aan oppassen op spelende kinderen, werkplekken schoonhouden en eenvoudige horeca werkzaamheden. In alle onderdelen van Hunebedcity kunnen mensen met een arbeidsbeperking een fijne werkplek vinden. Prikkelarm indien gewenst en meer uitdaging als de persoonlijke ontwikkeling dat toelaat.

6. Organisatiestructuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: de heer Hans van Bruggen
  • Penningmeester: mevrouw Wilma Hoedeman
  • Secretaris: de heer Alexander Venema

Ook het bestuur werkt als vrijwilliger.

4. Financiering en schenkingsbudget

Voor de komende drie jaar zal de verdere groei van Hunebedcity het primaire bestedingsdoel zijn. De verwachting is dat dit enorme project over drie jaar helemaal tot stand is gekomen zoals de bedoeling was. Ondanks de corona is de ontwikkeling tot nu toe redelijk volgens planning verlopen. Echter moet er nog steeds het nodige aan renovatie van het verpauperde pand worden gedaan ondanks de stijgende prijzen in de bouwwereld. Daarom is er behoefte aan geldelijke ondersteuning. Diverse fondsen zullen worden aangeschreven voor financiële hulp om het pand tot een prettige werkplek te maken.

5. Vermogensbeheer

De stichting kan haar vermogen alleen besteden aan de doelen zoals benoemd in de statuten. Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgemaakt, binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
Tot 2023 zijn er geen inkomsten geweest. De stichting OXO Dagbesteding heeft eerder alle kosten voor de vrijwilligers op zich genomen.

Stichting OXO Sociale Activering – Jaarrekening 2022